MP Board Class 7th Sanskrit Book Surbhi Solution म.प्र. बोर्ड कक्षा 7th संपूर्ण हल संस्कृत सुरभिः

संस्कृत सुरभिः कक्षा 7th संपूर्ण पाठ का हिन्दी अनुवाद, शब्दार्थ एवं अभ्यास

Chapter 1 चत्वारि धामानि

Chapter 2 कालबोध:

Chapter 3 बलाद् बुद्धिर्विशिष्यते

Chapter 4 चाणक्यवचनानि

Chapter 5 रक्षाबन्धनम्

Chapter 6 प्रयत्नो विधेयः

Chapter 7 भोपालनगरम्

Chapter 8 गुरुगोविन्दसिंहः

Chapter 9 ग्रामजीवनम्

Chapter 10 महर्षिः पाणिनिः

Chapter 11 अमरवाणी संस्कृतभाषा

Chapter 12 प्रहेलिकाः

Chapter 13 सौरमण्डलम्

Chapter 14 लोकमान्यतिलकः

Chapter 15 मत्स्यत्रयकथा

Chapter 16 प्राचीन-भारतीय-वैज्ञानिकाः

Chapter 17 राज्ञी दुर्गावती

Chapter 18 सुभाषितानि

Chapter 19 देशहिताय

Chapter 20 योगः स्वास्थ्यस्य साधनम्

Chapter 21 सूक्तयः

विविधप्रश्नावलिः 1

विविधप्रश्नावलिः 2

विविधप्रश्नावलिः 3

व्याकरण-खण्डः

पत्र-लेखनम्

निबन्ध-लेखनम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *