MP Board Class 6th Sanskrit Book Surbhi Solution म.प्र. बोर्ड कक्षा 6th संपूर्ण हल संस्कृत सुरभिः

संस्कृत सुरभिः कक्षा 6th संपूर्ण पाठ का हिन्दी अनुवाद, शब्दार्थ एवं अभ्यास

Chapter 1 शब्दपरिचयः

Chapter 2 कर्त्तृक्रिर्त्तृयासम्बन्धः

Chapter 3 सर्वनामशब्दाः

Chapter 4 सङ्ख्याबोधः

Chapter 5 विद्या-महिमा

Chapter 6 मम दिनचर्या

Chapter 7 संहतिः कार्यसाधिका

Chapter 8 परोपकारः

Chapter 9 उज्जयिनीदर्शनम्

Chapter 10 परिचयः

Chapter 11 अस्माकं प्रदेशः

Chapter 12 रामचरितम्

Chapter 13 चतुरः वानरः

Chapter 14 जन्तुशाला

Chapter 15 स्वतन्त्रतादिवसः

Chapter 16 भोजस्य शिक्षाप्रियता

Chapter 17 चरामेति चरामेति

Chapter 18 दीपावलिः

Chapter 19 विज्ञानस्य आविष्काराः

Chapter 20 श्रमस्य महत्वम्

Chapter 21 सुभाषितानि

विविधप्रश्नावलिः 1

विविधप्रश्नावलिः 2

विविधप्रश्नावलिः 3

व्याकरण-खण्डः

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *