MP Board Class 10th Sanskrit Shemushi Solution म.प्र. बोर्ड कक्षा 10th संपूर्ण हल संस्कृत शेमुषी भाग 2  

संस्कृत शेमुषी कक्षा 10th संपूर्ण पाठ का हिन्दी अनुवाद, शब्दार्थ एवं अभ्यास

Chapter 1 शुचिपर्यावरणम्

Chapter 2 बुद्धिर्बलवती सदा

Chapter 3 व्यायामः सर्वदा पथ्यः

Chapter 4 शिशुलालनम्

Chapter 5 जननी तुल्यवत्सला

Chapter 6 सुभाषितानि

Chapter 7 सौहार्दं प्रकृतेः शोभा

Chapter 8 विचित्रः साक्षी

Chapter 9 सूक्तयः

Chapter 10 भूकंपविभीषिका

Chapter 11 प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुह्रद्

Chapter 12 अनयोक्त्यः

संस्कृत निबंध

NCERT Class 10 Sanskrit Shemushi Solution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *