MP Board Class 7th Sanskrit Surbhi Solution Chapter 9- ग्रामजीवनम्

MP Board Class 7th संस्कृत Chapter 9 ग्रामजीवनम् प्रश्न 1.एक शब्द में उत्तर लिखो(क) दीपेशः कं ग्रामं भ्रमणार्थम् अगच्छत्?उत्तर:रामपुर ग्राम (ख) ग्रामीणानां …

MP Board Class 7th Sanskrit Book Surbhi Solution म.प्र. बोर्ड कक्षा 7th संपूर्ण हल संस्कृत सुरभिः

संस्कृत सुरभिः कक्षा 7th संपूर्ण पाठ का हिन्दी अनुवाद, शब्दार्थ एवं अभ्यास Chapter 1 चत्वारि धामानि Chapter 2 कालबोध: Chapter 3 …