MP Board Class 7th Sanskrit Surbhi Solution Chapter 16 – प्राचीन-भारतीय-वैज्ञानिकाः

MP Board Class 7th संस्कृत Chapter 16 प्राचीन-भारतीय-वैज्ञानिकाः प्रश्न 1.एक शब्द में उत्तर लिखो(क) वृक्षायुर्वेदग्रन्थस्य रचयिता कः?उत्तर:महर्षिः पराशरः (ख)”शुल्बसूत्रं” कः रचितवान्?उत्तर:बोधायनः …